,,შენი გასვენების დღე ყოფილიყოს" - სკანდალი, ვის და რატომ წყევლის კახი ხაბეიშვილი

,,შენი გასვენების დღე ყოფილიყოს" - სკანდალი, ვის და რატომ წყევლის კახი ხაბეიშვილი
გიორგი მასხულია:ყველა ვალენტინს ვაბათილებ და არცერთს ძალა არაქვს რაც 2019- წლამდე ჩატარებულა, ოფიციალური დიპლომი არცერთ ვალენტინს არ გააჩნია სამწუხაროა ასე უკანონოდ წლები აკეთო და საზოგადოებას აჯერო რომ ხარ ორგანიზატორი და იდეის ავტორი

Mister Valentine Georgia ოფიციალურად დარეგისტრირდა და საქმის წარმოება დასრულდა საქ პატენტში, გთხოვთ იხილოთ ამონაწერი გასაჩივრებას არ ექვემდებარება
რაც შეეხება ვინმე კახი ხაბეიშვილს მან კონკურს სერიოზული ზიანი მიაყენა და სხვისი საქმიანობა მიითვისა, მორალური ზარალი მიიაყენა კონკურს, სწორედ ამისთვის აღიძრება სისხლის სამართლის საქმე და ვაპირებთ სარჩელის შეტანას სასამართლოში.
ვინმე კახი ხაბეიშვილმა არ აღასრულა სააღსრულებლო განჩინება რომელიც ისჯება

მუხლი 381. განაჩენის ან სხვა სასამართლო გადაწყვეტილების შეუსრულებლობა ანდა მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა
1. ძალაში შესული განაჩენის ან სხვა სასამართლო გადაწყვეტილების შეუსრულებლობა ანდა მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა, –

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი ხელისუფლების წარმომადგენლის ან მოხელის მიერ, –

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ორას ორმოციდან სამას სამოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.

შენიშვნა: ამ კარით დადგენილი სასამართლო ხელისუფლების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული ასევე გულისხმობს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულს.

,,შენი გასვენების დღე ყოფილიყოს" - სკანდალი, ვის და რატომ წყევლის კახი ხაბეიშვილი


ინგა სიორიძე: ერთი წელია რაც კონკურსი გიორგი მასხულიას ეკუთვნის, ამ კონკურსთან დაკავშირებით არ წყდება მხარეების დაპირისპირება, კახი ხაბეიშვილმა 2 იანვარს დამირეკა მობილურზე და დამწყევლა, იმ ფონზე როდესაც ვწევარ საავადმყოფოში და ის ამბობს კარგი იქნება მალე მოვკვდესო, სირცხვილია მისი ასეთი საქციელი. გიორგი მასხულიას წარმატებებს ვუსურვებ. აქვე ავღნიშნავ, რომ ჩემი მეგობრები მიკეთებენ საქველმოქმედო კონცერტს, რომელიდან შემოსული თანხებიც დამეხმარება რეაბილიტაციასა და გამოჯანმრთელებაზე, დიდი მადლობა თითოეულს.

ავტორი: გურამი არუთინაშვილი
კომენტარები